இடுகைகள்

படித்ததில் பிடித்தது. தமிழா!!! நீ தமிழா?