வைராக்கியம் இருந்தால் ஒரு கதவு மூடினால் நூறு கதவுகள் திறக்கும் - Irai An...

கருத்துகள்