உடலையும் மனத்தையும் ஒப்பிட்டுப் பேசுகிறார் இறையன்பு தன் குறும்பேச்சில்...

கருத்துகள்