"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- இன்னாசெய்யாமை, குறள் எண்- 319

கருத்துகள்