பாராட்டுகிறேன். கவிஞர் இரா.இரவி.பேராசிரியர் அனார்கலி எழுதிய என்னுடைய 'ஓடுதளப்பாதை' நாவல்Women's Christians College Chennai முதலாமாண்டு மாணவியர் பாடத்திட்டத்தில் இடம் பெற்றுள்ளதுஎன்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஓடுதளப்பாதை நாவல் மாலைமுரசு கண்மணி இதழ் நிறுவனர் நினைவுநாவல் போட்டியில் இரண்டாம் பரிசு பெற்றுள்ளது

பாராட்டுகிறேன். கவிஞர் இரா.இரவி.பேராசிரியர் அனார்கலி எழுதிய என்னுடைய 'ஓடுதளப்பாதை' நாவல்Women's Christians College Chennai முதலாமாண்டு மாணவியர் பாடத்திட்டத்தில் இடம் பெற்றுள்ளதுஎன்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஓடுதளப்பாதை நாவல் மாலைமுரசு கண்மணி இதழ் நிறுவனர் நினைவுநாவல் போட்டியில் இரண்டாம் பரிசு பெற்றுள்ளது

கருத்துகள்