30.12.2023சென்னை விருது வழங்கும் விழாவில் இனியநண்பர் மகாகவி இதழாசிரியர் தமிழ்ச்செம்மல் வதலை பிரபா அவர்களிடமிருந்து மகாகவி இதழ் பெற்று மகிழ்ந்த வேளை.

கருத்துகள்