இனியநண்பர் முனைவர் ஞா.சந்திரன் அவர்களுக்கு கட்டுரைக் களஞ்சியம் நூல் வழங்கி மகிழ்ந்த வேளை.

கருத்துகள்