ஆண்டநாயகபுரம் அருகே உள்ள அபிராமம் தேவர் சிலை முன்பு தமிழ்ப்பணி ஆசிரியர் கவிமுரசு வா.மு.சே.திருவள்ளுவர், தேசியவலிமை வே.சுவாமிநாதன். 6.11.2023

கருத்துகள்