படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! நாயுக்கு உள்ள நன்றி கூட / சில தன்னல மனிதர்களுக்க/ ு இருப்பதில்ல

கருத்துகள்