மருத்துவர் பொற்றாமரை கொண்டான் சீனிவாசன் அவர்களுக்கு " தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு மேல் " நூல் வழங்கி மகிழ்ந்த வேளை.

கருத்துகள்