மதுரை வாசகர் வட்டம் செப்டம்பர் மாத (29 - ஆவது) நூல் மதிபபுரைக் கூட்டம் நாள்: 9.9.2023 - சனிக்கிழமை காலை 10.00 மணி இடம்: பிரம்மஞான சபை நூலகம் (சென்னை சில்க்ஸ் சமீபம்) மேலப் பெருமாள் மேஸ்திரி வீதி நூல்:எழுத்தாளர் சோ. பரமசிவம் கணக்கு அலுவலர் ( பணி நிறைவு .குடிநீர் வடிகால் வாரியம் )எழுதிய "பாசப் பறவைகள் அணிந்துரை கவிஞர் இரா.இரவி. நூல் மதிப்புரையாளர்: பேரா. மூட்டா P. விஜயகுமார்

மதுரை வாசகர் வட்டம் செப்டம்பர் மாத (29 - ஆவது) நூல் மதிபபுரைக் கூட்டம் நாள்: 9.9.2023 - சனிக்கிழமை காலை 10.00 மணி இடம்: பிரம்மஞான சபை நூலகம் (சென்னை சில்க்ஸ் சமீபம்) மேலப் பெருமாள் மேஸ்திரி வீதி நூல்:எழுத்தாளர் சோ. பரமசிவம் கணக்கு அலுவலர் ( பணி நிறைவு .குடிநீர் வடிகால் வாரியம் )எழுதிய "பாசப் பறவைகள்"
அணிந்துரை கவிஞர் இரா.இரவி. நூல் மதிப்புரையாளர்: பேரா. மூட்டா P. விஜயகுமார்

கருத்துகள்