இன்று ஒரு சிந்தன

இன்று ஒரு சிந்தனை* 💭 மெதுவாகப் பேசுங்கள். அது உங்கள் ரகசியங்களைப் பாதுகாக்கும் நல்ல எண்ணத்தோடு இருங்கள். அது உங்கள் நடத்தையைப் பாதுகாக்கும். *வள்ளலார்*

கருத்துகள்