மதுரை வாசகர் வட்டம் நூல் மதிப்புரைக் கூட்டம் . நாள்27.5.2023. இடம் அல்அமீன் மேல்நிலைப் பள்ளி புதூர் ,மதுரை .

கருத்துகள்