தமிழ்ச் செம்மொழிக்கு 11 தகுதிகளைக் காண்போம்

தமிழ்ச் செம்மொழிக்கு 11 தகுதிகளைக் காண்போம் 1.தொன்மை (Antiquity) 2.தனித்தன்மை (Individuality) 3.பொதுமைப் பண்பு (Common Characters) 4.நடுவு நிலைமை (Neutrality) 5.தாய்மைத் தன்மை (Parental Kinship) 6.பண்பாடு, கலை, பட்டறிவு வெளிப்பாடு (Finding expression in the culture art and life experiences of the civilized society) 7.பிறமொழிக் கலப்பில்லாத் தனித்தன்மை (Ability to function independently without any impact or influence of any other language and literature) 8.இலக்கிய வளம் (Literary prowess) 9.உயர்சிந்தனை (Noble ideas and ideals) 10.கலை, இலக்கியத் தனித்தன்மை வெளிப்பாடு (Originality in artistic and literary expressions) 11.மொழிக் கோட்பாடு (Linguitik principles)

கருத்துகள்