"உரிமை இல்லை என்று சொல்கிற உரிமையே ஆளுநருக்கு இல்லை.." - கற்பக விநாயகம் ...

கருத்துகள்