உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் ச.தமிழரசன் தொகுத்த நூலில் என் ஹைக்கூ கவிதைகளுடன் வெளிவந்த நூல் "தமிழறிவுச்சோலை",மற்றும் அவரது கவிதை நூலான "அனலாட்டம்" வழங்கிய வேளை.

கருத்துகள்