விருந்தோம்பல் - இறையன்பு | நானே ஒரு விருந்து உண்டதுபோல மனமும் வயிறும் ந...

கருத்துகள்