ேராசிரியர் பற்றி...கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான்..

பேராசிரியர் பற்றி.. ஒரு புயற் பொழுதில் "கலைஞரும் - நீயும்" இரு கரங்களாகக் காத்திரா விட்டால் " திராவிட.தீபம் " அணைந்து போயிருக்கும். என்று கவிதை வடித்தார் ..கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான்..

கருத்துகள்