மதுரை வாசகர் வட்டம் .நூல் மதிப்புரைக் கூட்டம்.கவிஞர் இரா.இரவி.மனித உரிமைகள் தினம் கவிதை வாசித்தார்.

கருத்துகள்