நகைச்சுவை மன்றம் மதுரை 31 ஆவது ஆண்டுவிழாவில் கலைமாமணி கு.ஞானசம்பந்தன் அவர்களிடம் "இளங்குமரனார் களஞ்சியம் "நூல் வழங்கி மகிழ்ந்த வேளை.உடன் அறந்தாங்கி நிசா,மீனாட்சி மிசின் மருத்துவமனை முதுநிலை மேலாளர் பாண்டியராஜன்.

நகைச்சுவை மன்றம் மதுரை 31 ஆவது ஆண்டுவிழாவில் கலைமாமணி கு.ஞானசம்பந்தன் அவர்களிடம் "இளங்குமரனார் களஞ்சியம் "நூல் வழங்கி மகிழ்ந்த வேளை.உடன் அறந்தாங்கி நிசா,மீனாட்சி மிசின் மருத்துவமனை முதுநிலை மேலாளர் பாண்டியராஜன்.

கருத்துகள்