தமிழ்ப் பண்பாட்டை உணர்த்தும் சுவர் சிற்பம் இடம் நார்த் கேட் ( வடக்கு வாசல் ) விடுதி.படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்