ுது முனைவர்.இறையன்பு ஐயா அவர்கள், ------ 'மண்ணும் மக்களும்' என்ற ( மனிதர்களைப் பற்றிய )நூலில்

கருத்துகள்