திருக்குறள் சூடி " 21. கேள்விக்குச் செவி கொடு. சிறந்த செய்தியைக் கேட்காத காது. கேட்பதே எனினும் கேளாச் செவிட்டுக் காது போன்றதேயாம். ...மூதறிஞர் இளங்குமரனார்.

திருக்குறள் சூடி " 21. கேள்விக்குச் செவி கொடு. சிறந்த செய்தியைக் கேட்காத காது. கேட்பதே எனினும் கேளாச் செவிட்டுக் காது போன்றதேயாம். ...மூதறிஞர் இளங்குமரனார்.

கருத்துகள்