தமிழகத்தின் முதன் முகமாக ஆஸ்கர் தேர்வுக்குழுவில் இடம் பெறுமாறு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் திரைக்கலைஞர் சூர்யா அவர்கள்… அவர் மனம் கொண்டிருக்கும் சமூக சிந்தனைக்கும் , பொறுப்புணர்வுக்கும் கிடைத்திருக்கும் அங்கீகாரம் இது.

கருத்துகள்