நன்றி.தொகுப்பு ஆசிரியர் கவிஞர் கண்ணன் சேகர்.

கருத்துகள்