.புரட்சிக்கவிஞர்

தமிழில் பேசுவதில்லை ! பிறமொழி கலந்து பேசுகிறோம்! தமிழ் வழியே படிப்பதில்லை ! பெயரில் தமிழில்லை! தமிழ்த் தெருக்களில் பெயர் பலகைகளில் தமிழில்லை ! .....புரட்சிக்கவிஞர்

கருத்துகள்