உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை திருவள்ளுவர் சிலைக்கு மாலையிட்டு மரியாதை உடன் முகமது பாசில்,பேராசிரியர் அழகுராஜ்.

கருத்துகள்