இன்றைய புத்தக* *மொழி* 16.06.2022*அப்துல்கலாம்* - 📚📚📚🌹📚📚📚

இன்றைய புத்தக* *மொழி* 16.06.2022 📚📚📚🌹📚📚📚 நமது வாழ்க்கையில் ஆடம்பரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒழுக்கம் மறையத் தொடங்குகிறது... ஆகையால் ஆடம்பரம் ஆபத்து. *எளிமையான வாழ்க்கையே* உண்மையான வாழ்க்கை. - *அப்துல்கலாம்* - 📚📚📚🌹📚📚📚

கருத்துகள்