பெங்களூரு பெருமைகளில் ஒன்றாகிய அரண்மனை இங்குதான் சந்திரமுகி ,மதராச பட்டினம் உள்பட பல திரைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டது !மலரும் நினைவுகள்

கருத்துகள்