இன்றைய புத்தக* *மொழி* 31.05.2022*எலீ வீஸல்*

இன்றைய புத்தக* *மொழி* 31.05.2022*எலீ வீஸல்* - 📚📚📚🌹📚📚📚 அநீதியை தடுக்க நாம் சக்தியற்றவர்களாக இருக்கலாம்... *ஆனால் ஒரு போதும்* நாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கத் தவறிய காலம் இருக்கக் கூடாது. -

கருத்துகள்