இன்றைய புத்தக* *மொழி* 10.05.2022 *மாசேதுங்* -

இன்றைய புத்தக* *மொழி* 10.05.2022 *மாசேதுங்* - 📚📚📚🌹📚📚📚 சிரமமான தருணங்களின் போது *நம் சாதனைகளைப்* பற்றிய பார்வையை நாம் இழக்கக் கூடாது.

கருத்துகள்