நம் கலைக் குடும்ப உறுப்பனர் இரா.ரவி அவர்களுக்கு நீலாநிலா செண்பகராஜன் தான் எழுதிய எ ழுதியுள்ள செல் ஃபி தருனம் கவிதை நூலை வழங்கும் காட்சி

கருத்துகள்