குறள் எண்- 401, அதிகாரம்- கல்லாமை: "திருக்குறளோடு நாம்"

கருத்துகள்