இன்றைய புத்தக மொழி* 24.01.2022அ.முத்துலிங்கம்

இன்றைய புத்தக மொழி* 24.01.2022அ.முத்துலிங்கம் 📚📚📚🌹📚📚📚 *திங்கட்கிழமை மீது* எனக்கு ஒரு கோபமும் இல்லை! அது வரும்போதே நான்கு வேலை நாட்களையும் உடன் அழைத்து வருகிறதே? அதுதான் பிரச்சனை!

கருத்துகள்