வண்ண விளக்குகளால் திருமலை மன்னர் வரலாறு கூறும் ஒலி ஒளிக் காட்சி பார்த்து மகிழுங்கள் .விடுமுறை இன்றி தினமும் நடக்கிறது .மழை இருந்தால் காட்சி நடக்காது .

கருத்துகள்