நேர்முறை எண்ணங்கள் நிறைய நண்பர்களைப் பெற்றுத் தருகின்றன என்பதை விளக்குகி...

கருத்துகள்