இன்றைய புத்தக மொழி* 30.12.21ஓஷோ* -

இன்றைய புத்தக மொழி* 30.12.21 ஓஷோ* - 📚📚📚🌹📚📚📚 ஓர் உணர்வின் அடிமட்டத்தைத் *தொட்டுவிட்டால்* அதன்பின் அதனைத் தாண்டி சென்றுவிடுவீர்கள். - *

கருத்துகள்