இன்றைய புத்தக மொழி* 22.12.21 எஸ். ராமகிருஷ்ணன்*

இன்றைய புத்தக மொழி* 22.12.21 எஸ். ராமகிருஷ்ணன்* 📚📚📚🌹📚📚📚 ஒரு மரம் *பூப்பதைக் கண்டு* மற்றொரு மரம் பொறாமை கொள்வது இல்லை... ஒவ்வொன்றையும் பிரித்து, வகைப்படுத்தி 'பயன்பாடு' என்கிற கூடைக்குள் அடைக்க நினைக்கும் *மனித மனமே* இயற்கையை கூறுபோடுகிறது. - *

கருத்துகள்