உவமைக் கவிஞர் சுரதா ! கவிஞர் இரா .இரவி !

உவமைக் கவிஞர் சுரதா ! கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்