இணைய வழி முனைவர் பட்ட வாய்மொழித் தேர்வு."பன்முக நோக்கில் வெ.இறையன்புவின் படைப்புகள்" ஆய்வாளர் செ.திருச்செல்வி.உதவிப் பேராசிரியர். நெறியாளர் மு.கற்பகம்.உதவிப் பேராசிரியர்.

கருத்துகள்