"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- கல்வி, குறள் எண்- 400

கருத்துகள்