குறள் எண்- 348, அதிகாரம்- துறவு: "திருக்குறளோடு நாம்"

கருத்துகள்