குறள் எண்- 344, அதிகாரம்- துறவு- "திருக்குறளோடு நாம்"

கருத்துகள்