இன்றைய புத்தக மொழி* 25.11.21.பேரா.யஷ்பால்*

இன்றைய புத்தக மொழி* 25.11.21.பேரா.யஷ்பால்* 📚📚📚🌹📚📚📚 ஒரு ஆசிரியரின் ஆகச் *சிறந்த பண்பு* அவர் எப்போதும் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதில் இருக்கிறது. - *

கருத்துகள்