மரமின்றி அமையாது மனிதம் ! தொகுப்பு நூலில் கவிதை .தொகுப்பு ஆசிரியர் வெண்பா வேந்தர் புலவர் இராம வேதநாயகம்

கருத்துகள்