"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- இறைமாட்சி, குறள் எண் 389

கருத்துகள்