"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- இன்னா செய்யாமை, குறள் எண்- 316

கருத்துகள்