கீழடி! கவிஞர் இரா. இரவி !

கீழடி! கவிஞர் இரா. இரவி ! மனிதர்களின் முதலடி/ தமிழ்த்தாயின் மடி/ கீழடி! சிந்து சமவெளி நாகரீகத்திற்கு/ முந்தியது/ கீழடி! எழுத்தறிவோடு வாழ்ந்தனர்/ எல்லோரும் அறிந்திருந்தனர்/ கீழடி! தோண்டத் தோண்ட/ தோன்றின பொருட்கள்/ கீழடி! தொழில்நுட்ப அறிவோடு/ தொன்றுதொட்டு வாழ்ந்தனர்/ கீழடி! உலகின் ஆசான்/ உதித்தது/ கீழடி! உலகிற்கு மேலடி/ உண்மையில் முதலடி/ கீழடி! மதுரையின் பெருமைகளில்/ ஒன்றைக் கூட்டியது/ கீழடி! கண்காட்சியில் கண்டு/ கண்கள் விரிந்தன/ கீழடி! ஆறாயிரம் ஆண்டுகள்/ வரலாறு புதைந்துள்ளது/ கீழடி! ஆச்சரியம் அதிசயம்/ உண்மையில் அற்புதம்/ கீழடி! எழுத்தறிவித்தனர்/ எல்லாம் வைத்திருந்தனர்/ கீழடி! சுடுமண் கலை/ சொல்லித் தந்தவர்கள்/ கீழடி! முந்தைய நாகரிகம்/ முன்னேற்ற நாகரிகம்/ கீழடி! இந்தப் பொருட்கள் போதுமா? இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா/ கீழடி! தமிழன் என்று சொல்லடா/ தலை நிமிர்ந்து நில்லடா/ கீழடி!

கருத்துகள்