"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- வெகுளாமை, குறள் எண் 307

கருத்துகள்