"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- கள்ளாமை, குறள் எண்- 285

கருத்துகள்